Bookmark and Share

Pravidla pro rok 2016

Vydáno dne 09. 05. 2016 (2260 x přečteno)

Pravidla VC okresu Vyškov v požárním útoku pro rok 2016.. Platná od: schválena VV OSH Vyškov dne  20.4. 2016


Účast:

1.1        Soutěž je organizovaná pro všechna družstva mužů a žen SDH, patřící pod OSH       Vyškov, které mají řádně zaplacené členské příspěvky na daný rok.

1.2        Soutěže se mohou zúčastnit všechna hasičská družstva z celé ČR i ze zahraničí, která budou   hodnocena ve VC  po složení zápisného, před začátkem první soutěže.

1.3        Minimální věk soutěžícího družstva je 15 let. Za kontrolu věku závodníků odpovídá vedoucí družstva. Porušení tohoto pravidla vede k vyřazení družstva z celého ročníku VC.

1.4        V případě družstva s členem 13 - 15 let může družstvo v dané soutěži nastoupit za podmínky použití průtokového ventilu, Tuto skutečnost musí vedoucí družstva oznámit při prezentaci.   Družstvo bude bodově započítáváno do hodnocení VC v kategorii mužů a žen. Družstva budou vyhodnocena v samostatné kategorii při vyhlášení výsledků VC okresu Vyškov. Tuto skutečnost musí vedoucí družstva oznámit při prezentaci.  

1.5        V kategorii veteráni nad 35 let je možná účast 2 členů nad 30 let.

 

2. Základní podmínkou účasti ve VC je:

2.1  Podání oficiální přihlášky do skončení první soutěže VC (přihláška bude rozeslána jednotlivým sborům el. poštou) nebo mail Pencik.Zbysek@seznam.cz , nebo miloslav.brandys@seznam.cz , ten kdo se nepřihlásí do skončení první soutěže nebude zařazen do hodnocení VC.

2.2   Rezervace startovního pořadí  na jednotlivé soutěže VC okresu Vyškov bude na stránkách www.firesport.cz, kontaktní osoba Leoš Dofek tel. 607 984 542. Rezervace bude otevřena pro první soutěž VC okresu Vyškov 7 dnů pře termínem konání, při dalších soutěžích,       6 dnů před soutěží a rezervace pořadí bude uzavřena do pátku  12,00 hod, před každou soutěží

2.3   Za přihlášku k soutěži se považuje zaplacení startovného za každé soutěžní družstvo, nejpozději však do startu posledního družstva jednotlivé kategorie ( muži – 150 ,-Kč, ženy, veteráni nad 35 let – 100,-Kč.) Při výměně pořadí ve startovní listině musí být přítomna všechna zainteresovaná družstva a velitel soutěže. Výměna bude sdělena hlavnímu rozhodčímu  soutěže.

2.4  Soutěžní družstva, která se nezúčastní okresního kola v požárním sportu pořádaným OSH Vyškov budou penalizována 10 body - odpočet z celkového hodnocení VC. Tato penalizace se týká všech družstev okrsku, který nevyslal svého zástupce v dané kategorii (muži, ženy) na okresní kolo. Netýká se sborů. Které nepatří pod OSH Vyškov

2.5  Zaplacení zápisného pro družstva nepatřící pod OSH Vyškov v částce 1000,-kč nejpozději před začátkem na první soutěže.

 

3. Způsob provedení požárního útoku

3.1  Dle platných pravidel požárního sportu vydaná GŘ HZS ČR ke dni 1. 5. 2007 a jejich dodatků, směrnicí hasičských soutěží vydané SH ČMS a jejich dodatků a těchto pravidel Velké ceny okresu Vyškov. Při provádění požárního útoku v kategorii mužů a žen nebude použitý průtokový ventil.  

3.2  Káď se během útoku doplňuje. Na žádost soutěžního družstva nebude voda doplňována,  tuto skutečnost oznámí vedoucí družstva rozhodčímu  na platě.

3.3 Časový limit na dokončení požárního útoku je stanoven do 2min od startu, nebo po vyčerpání   vody v kádi. Při překročení časového limitu bude družstvo diskvalifikováno.

3.4 Požární stříkačka bude v době přípravy na základně v klidu.

3.5  Závodníci budou k přípravě základny nastupovat řádně ustrojeni (budou nasazené helmy, opasky  apod.)

3.6   Družstva musí dodržet klid strojů v průběhu nástupu a porady vedoucích družstev. V tuto dobu nesmí být startovány stroje. Kdo toto pravidlo poruší, bude potrestán  diskvalifikací z dané soutěže.

3.7  Tři zástupce každého soutěžního družstva se musí v jednotném ustrojení (horní část     sportovního dresu, tričko s názvem logem SDH, atd.) zúčastnit nástupu na zahájení a ukončení soutěže a  při přebírání ceny. Nesplní-li družstvo tuto podmínku, bude penalizováno odpočtem 5 bodů z celkového hodnocení VC.

 

4.  Technické podmínky

4.1   Požární stříkačka české  nebo PS12  slovenské výroby s funkčními klouby a klapkou, která vychází ze schváleného typu, PS8, nebo PS 12 jejichž schvalovací řízení probíhá, stříkačka Tohatsu 1600 je povolena. Čerpadlo šnek není povoleno.  Ovládání plynu mechanické, umístněné na  směšovacím zařízení, nebo na místě určeném výrobcem.

4.2  Výfukové potrubí musí procházet vývěvou a ústit na původním místě. Ejektory nejsou povoleny.

4.3  Savice délky 2,5m +/- 5cm bez tvarových podložek, se šroubením o průměru 110mm. Minimální počet závitů na koncovkách je 2,5.  Přechod na stroji je povolený.

4.4.  Koš  s funkční klapkou s výpletem 5 x 5mm, umožňující vypouštění vody ze sacího vedení. Ovládání klapky na vnějším plášti koše.

4.5.  Koš musí být našroubovaný na savici před ponořením do vody, po kterém následuje sešroubování sacího vedení a to do sražení terčů. Pokus je platný i tehdy, spadl-li koš do vodního zdroje, nebo mimo něj, a byl následně našroubován na savici nad hladinou vody. Savice se rozpojují na pokyn rozhodčího. Položená ruka na šroubení středu savic po sražení terčů  bude brána jako šroubování savic po sražení terčů..

4.6  Koš musí být našroubovaný po celou dobu pokusu i po vytažení z vodního zdroje.

4.7  Rozdělovač s funkčními uzávěry. Tělo rozdělovače nesmí být žádným způsobem upravováno pro snazší nesení (T a podobné úpravy jsou zakázány)

4.8  Proudnice vlastní, průměr výstřikové hubice 12,5mm. Před útokem má rozhodčí na základně právo nechat si předložit proudnici k namátkové kontrole. Kontrolu měření výstřikové hubice provede rozhodčí pod dohledem zástupce soutěžního družstva. Při nástřiku se může proudnice dotýkat země. Žádný závodník se nesmí ani dotknout čáry stříkání. Tato čára je nedotknutelná. Žádný jiný závodník se nesmí dotknout proudnice kromě proudaře!! Překročení této čáry bez ohledu na to, zda bylo stříkáno na terč vede k označení pokusu za neplatný.

4.9  Podložka pod savici při nabírání se může použít pouze hladká a rovná bez výřezu o maximální výšce 10mm. Může být použita i podložka se vzorem.. Základna 2 x 2m o výšce 10cm, musí být vždy dřevěná s protiskluzovým povrchem, srovnaná do vodováhy a uzavřená ze všech stran. 

4.10  U spoje hadice „B“ může být hadice  vyskládaná do harmoniky na  rámu stroje, platí však pravidlo č:4.13.

4.11  Hadice:

         Útočné – C42 – plošná šířka min 65mm, délka 20m v toleranci  +/-1m

         Dopravní vedení – B65 – plošná šířka min 100mm, délky 20m v toleranci +/- 1m

          Muži 3B, ženy a veteráni nad 35 let 2B.

4.12   Po provedení požárního útoku může rozhodčí namátkově vybrat kteroukoliv hadici k přeměření délky. Měří se včetně půlspojek. Hadici přeměří pracovní četa.

4.13  Mezi ozuby spojek musí projít papír (plech o tl 0,6mm). Toto provede rozhodčí u sporných spojů před odesláním soutěžících na startovní čáru. V případě, že se rozhodčímu šablona mezi ozuby nevejde, má soutěžící právo si spoj opravit pouze v čase přípravy základny, a to na vyzvání rozhodčího. Rozhodčí odchází od základny jako poslední. Pokud se stane, že družstvu spadne materiál a jehož poloha nebude v rozporu a pravidly PS může si ho soutěžící pravit za cenu předčasného (ulitého startu), pokud bude poloha materiálu v rozporu s pravidly může si ho soutěžící opravit (v ostatních případech rozhoduje rozhodčí na základně nebo startér). Pokud se nepodaří nastartovat stroj má družstvo možnost zařadit  se na konec startovní listiny v dané kategorii, ale soutěží už pouze o ceny bez bodů do VC.

4.14  Ústroj musí přesahovat kotníky, kraťasy a tříčtvrťáky nejsou povoleny. Povolen dres s krátkým rukávem. U dlouhého rukávu zakryté předloktí, povoleny třítříčtvrťáky v kombinaci s podkolenkami, (nesmí být vidět kůže) . Obuv- povoleny jsou sálová obuv, tretry s hřeby 6mm a turfy. Zakázány jsou kopačky.   Opasek lehký o šířce min. 40mm. Ochranná přilba. Úprava skeletu přilby není   povolena. Při ztrátě přilby nesmí soutěžící provádět žádnou  činnost, až po nasazení může dál provádět PÚ.

4.15   V případě závady na vlastním materiálu  má družstvo možnost jeho výměny pouze v čase přípravy základny.

4.16   Závodní družstvo si může půjčit a dát do výpůjčky maximálně dva soutěžící. V jedné soutěži   smí soutěžící   startovat maximálně dvakrát. Družstva  jsou povinna vypsat dokument o  vypůjčení  závodníka. Soutěžní družstvo musí odevzdat výpůjční lístek před zahájením přípravy na základně. Pokud dá rozhodčí povel družstvu k přípravě na základnu a  družstvo nebude  mít odevzdán výpůjční lístek, bude toto družstvo diskvalifikováno.  Vypisovat tento dokument bude družstvo, které si půjčuje člena od jiného družstva. Vypůjčení členové družstva nastoupí ve svém domovském dresu. V kategorii V35 může soutěžící startovat  maximálně dvakrát. Družstvo vypíše rovněž výpůjční lístek..  V kategorii  mužů je  možnost startu žen v družstvu mužů (obráceně ale nikoliv).

4.18   Délka přípravy na základnu je maximálně 5minut. V případě většího počtu družstev a při kategorii veteránů  je možné zkrátit délku přípravy na 3 minuty. Čas přípravy začíná běžet od uvolnění základny na povel rozhodčího k nástupu na základnu (nejprve se ze základny uklidí mašina). Čas, kdy družstvo položí  na základnu  část materiálu  není rozhodující.

4.19 V jednom dni může být konána na okrese Vyškov jen jedna soutěž, to platí pro      všechny kategorie včetně mládeže (výjimka noční soutěž a krajská kola).

4.20 Okresní odborná rada pro sport (dále jen OOR pro sport) dodatečně rozhodne o postihu při hrubém porušení pravidel PS (napadení rozhodčích apod.), dle rozsahu porušení a to odebráním bodů získaných na soutěži. V případě opakování případu vyloučení z bodování VC.

 

5. Měření času

5.1  Čas požárního útoku je měřený elektronicky na dvě desetinná místa. Při selhání časomíry opakuje družstvo svůj pokus. Pro opakování svého pokusu bude do startovního pořadí zařazeno po dohodě s pořadatelem.

5.2  Cílové zařízení – terče sklopné přes otvor o průměru 50mm se světelnou signalizací.

 

6.  Startování

6.1   Povely – „Na místa připravte se!“ (jeden povel)  „Pozor!“ (druhý povel)  -  výstřel. Po povelu „Závodníci na místa připravte se“ následuje libovolná pauza na uklidnění celého družstva . Po povelu „Pozor!“ se nesmí žádný soutěžící stojící na startu ani pohnout a následuje startovní výstřel.  Porušení tohoto pravidla sepovažuje za předčasný (ulitý start) . Každé družstvo má možnost pouze jednoho opakovaného startu, pokud nebyla chyba na straně startéra nebo startovacího zařízení. Při špatném startu je družstvo vráceno výstřelem nebo píšťalkou. Bylo-li družstvo po odchodu od základny již vyzváno rozhodčím ke startu (zvednutím praporku) je návrat k základně zakázán (např. při pádu připraveného nářadí, které není v rozporu s pravidly je možnost opravy za cenu předčasného startu, pokud je nářadí v rozporu s pravidly je možná oprava toto není považováno za předčasný start) . Soutěžící, při opravě  nářadí při opakovaném startu, si opraví nářadí v co nejkratší době. 

6.2.   Startovní čára je nedotknutelná.

6.3   Vždy bude přítomný pomocník startéra.

 

7. Hodnocení:

Hodnocení jednotlivých soutěží - na jednotlivých soutěžích budou družstva bodově ohodnocena pro celkové hodnocení VC okresu Vyškov:

7.1  Muži,  ženy a veteráni nad 35 let  (stejné bodové ohodnocení každý ve své kategorii)

       1. místo – 20 bodů, 2. místo – 17 bodů, 3. místo – 15 bodů, 4. místo – 13 bodů, 5. místo – 11 bodů, 6. místo – 10 bodů, 7. místo – 9 bodů, 8. místo – 8 bodů, 9. místo – 7 bodů, 10. místo – 6 bodů, 11.místo – 5 bodů, 12. místo – 4 body, 13. místo – 3 body, 14. místo – 2 body, 15. a všechny platné pokusy – 1 bod, NP – 0 bodů.

7. 2  Po jednom bodu budou ohodnocena všechna družstva, která dokončí požární útok s platným časem. Diskvalifikované družstvo nebo družstvo, které nedokončilo do dvou minut požární útok, není bodově ohodnoceno. Při dosažení stejného času přísluší oběma nebo více družstvům nejvyšší možný počet bodů za dosažené umístění. O pořadí bude rozhodovat čas druhého terče..

7.3  Okresní odborná rada  pro sport po každé soutěži zveřejní (výsledková listina apod.). 

7.4 V případě potřeby pozdního příjezdu nebo předčasného odjezdu družstva to musí být oznámeno veliteli soutěže a hlavnímu rozhodčímu i v průběhu soutěže. Při nedodržení tohoto pravidla bude družstvu odečteno 5 bodů za neoznámení pozdního příjezdu nebo předčasného odjezdu družstva ze soutěže.

7.5  Celkové vyhodnocení VC okresu Vyškov – zpracování celkových výsledků a slavnostní vyhodnocení provede starosta OSH a Okresní odborná rada  pro sport při VV OSH Vyškov. Při rovnosti bodů rozhodne vždy větší počet lepších umístění, v případě shody i v počtu nejlepších umístění rozhoduje nejlepší docílený čas.

7.6  Započítávat se budou všechny soutěže (žádná se nebude odepisovat). Nejlepší družstva obdrží diplom a pohár.

 

8.   Protesty a odvolání:

8.1  Při porušení pravidel požárního sportu, směrnicí hasičských soutěží vydané SH ČMS a jejich dodatků a těchto pravidel Velké ceny okresu Vyškov,  je možno podat písemný protest a odvolání  rozhodčímu  disciplíny s dovoláním k hlavnímu rozhodčímu a následně k Okresní odborné radě pro sport.

8.2  Protesty soutěžících podává zásadně vedoucí družstva do 10 minut od ukončení pokusu, týká-li se sporná otázka provedení, průběhu nebo hodnocení pokusu vlastního družstva.

8.3  Při podání protestu nebo odvolání bude složena kauce ve výši 300,- Kč.(Za každé podání odvolání) Je-li protest  uznán, kauce se ihned vrací, není-li protest nebo odvolání uznáno, předá rozhodčí kauci  pořadateli, který neprodleně vystaví protestujícímu doklad o převzetí uvedené částky.

8.4   Pokud ten kdo protest podal nebude s rozhodnutím hl. rozhodčího v rámci protestu spokojen má možnost podat dovolání k OOR pro sport. Rozhoduje OOR pro sport ve složení 3  členů  přítomných na soutěži.  Jednání není veřejné, účastní se ho 3 členové OOR pro  sport, hlavní  rozhodčí, poškozený a je konečné.

 

9.Podmínky pro pořadatele soutěží:

 1. Soutěž se bude pořádat dle platných pravidel požárního sportu vydaná GŘ HZS ČR ke dni 1.5.2007, směrnicí hasičských soutěží vydané SH ČMS a jejich dodatků a těchto pravidel Velké ceny okresu Vyškov.
 2. Pořadatel se zúčastní nejméně devíti soutěží zařazených do VC okresu Vyškov.
 3. O zařazení soutěže pořadatele mimo působnost OSH Vyškov, který přistoupil do bodování rozhodne okresní odborná rada pro sport.
 4. Pořadatel je povinen do začátku příslušné kategorie odevzdat hlavnímu rozhodčímu oficiální startovní listinu. Tato se doplní během soutěže o družstva, která se dostaví během soutěže a zařadí se na konec startovní listiny dané kategorie, pokud neměla rezervované pořadí. Změna startovního pořadí je možná pouze po vzájemné dohodě dvou družstev, která se vzájemně prohodí, se souhlasem hlavního rozhodčího.
 5. Pořadatel zajistí zpevněný povrch kolem základny nebo alespoň textilní koberec.
 6. Pořadatel vyznačí na soutěžní dráze 18 ti metrové úseky měřené od čáry stříkání značkami viditelnými na jednotlivých površích dráhy. Jiné značky než vyznačené pořadatelem nejsou na dráze přípustné!
 7. Pořadatel vytyčí úsek 19 m na měření délky libovolné hadice (namátková kontrola hadic).
 8. Pořadatel je povinen zajistit zdravotní službu odpovídající rozsahu a místním podmínkám soutěže. Stanoviště bude řádně označeno nebo se bude nacházet co nejblíže stolku rozhodčích.
 9. Pořadatel k pozvánce soutěže přiloží pravidla VC, nebo je vyvěsí v prostoru soutěže na viditelném místě před jejím zahájením.
 10. Rozhodčí (hlavní rozhodčí, rozhodčí na základně, rozhodčí na kádi, startér, pomocník startéra) si může pořadatel vybrat, na soutěži, která předchází soutěži pořadatele. Pokud si pořadatel nevybere rozhodčí stanoví je OOR pro sport..
 11.   Pro rozhodčí u terčů byl stanoven model, který bude dodržován všemi sbory pořádajícími soutěž zahrnutou do VC okresu Vyškov následovně: Rozhodčí u terčů jsou stanoveni dle přílohy č. 1 těchto pravidel, kde budou zveřejněna také jména rozhodčích, z kterých je možné vybírat na jednotlivé pozice. Toto pravidlo je opatřením, aby se na terčích vystřídali všechny pořádající sbory. V případě že některý sbor nebude moci dodržet toto pořadí, musí si zajistit náhradu u jiného sboru, s kterým si vymění pořadí. U rozhodčích bude platit výjimka z pravidel (rozhodčí bude moci soutěžit za své družstvo) Pořadatel seznámí soutěžící s velitelem soutěže, hlavním rozhodčím a rozhodčími před začátkem soutěže.
 12. Pořadatel musí provést nástup soutěžních družstev.
 13. Pořadatel musí přijmout do soutěže všechna řádně přihlášená družstva.
 14. Pořadatel provede vyhlášení výsledků maximálně do 30 minut po skončení soutěže. Pokud časový limit pořadatel nedodrží, nejsou povinni se jednotlivá družstva nástupu zúčastnit.
 15. Pořadatel uhradí poplatek OSH Vyškov 300,- Kč za dodanou el. časomíru a terče a dále proplatí cestovné rozhodčím.
 16. Při soutěži na asfaltové dráze soutěž začíná kategorií ženy.
 17. Zajistí dovoz vozíku s časomírou a  terčů z předešlé soutěže.
 18. Pořadatel zajistí minimálně: V kategorii muži 1. místo 800,- Kč, 2. místo 600,- Kč, 3. místo 400,- Kč, 4. místo 200,- Kč, 5. místo 100,- Kč. V kategorii ženy 1. místo 500,- Kč, 2. místo 300,- Kč, 3. místo 200,- Kč. V kategorii Veteráni nad 35 let: Je na uvážení pořadatele, minimálně však diplom za účast.
 19. Dále ve všech kategoriích pamětní věcnou cenu (pohár, plaketu apod.) na které bude uvedeno místo konání, datum, kategorie a umístění.
 20. Soutěž zařazená do VC musí být připojištěna. Toto připojištění bude provedeno jednotně pro všechny soutěže zařazené do VC. Pojištění je možné sjednat na jarním zasedání zástupců jednotlivých sborů na HZS, nejpozději však na první soutěži VC okresu Vyškov se zástupcem smluvené pojišťovny.
 21. Pořádající sbor musí mít vyškoleny minimálně 2 rozhodčí s platným průkazem.
 22. Na jarním zasedání se bude hlasovat pouze o důležitých bodech (půjčování, bodování, ). 
 23.  Hlasovat na zasedání mohou zástupci sboru, který byl započítán do celkového hodnocení předchozího ročníku VC a jsou přítomni na schůzce. Každý sbor má jeden hlas.
 24. Zástupci každého SDH se budou aktivně zapojovat do organizace VC okresu Vyškov ( zapisovatel, rozhodčí, atd)

 

Jestliže pořadatel nesplní všechny podmínky dle těchto schválených pravidel, nebude soutěž zařazena do Velké ceny okresu Vyškov v následujících ročnících.

Veškeré mimořádné události na soutěži, bude řešit OOR pro sport přímo na místě soutěže.

Zrušení nebo odložení soutěže – nemůže-li se z jakéhokoliv důvodu uskutečnit již vyhlášená hasičská soutěž, je pořadatel povinen její zrušení nebo odvolání neprodleně oznámit vhodným způsobem, zejména přihlášeným družstvům do VC okresu Vyškov, nejpozději dva dny před jejím zahájením. Pořadatel si určí zahájení soutěže, Okresní odborná rada pro sport doporučuje u soutěží v neděli a s kategorií veteráni začátek v 11 hodin u ostatních v rozmezí 11-ti až 14-ti hodin. Soutěžící si nachystají připomínky k proběhlému ročníku v písemné podobě na poslední soutěž VC okresu Vyškov.

Pravidla_Vyskov.pdf