Bookmark and Share

Přihláška VCOV 2020

Vydáno dne 23. 05. 2019 (327 x přečteno)


Příloha č. l pravidel VCOV

P Ř I H L Á Š K A  do soutěže v požárním útoku    

 

Sbor dobrovolných hasičů/sportovní družstvo…………………………………………….přihlašuje družstvo mužů, žen, veteránů (nehodící se škrtněte)                           

 

na soutěž .......................................................…….................................................,...........………………………………………………………………………………..

                                           (název soutěže)                                                                                                          (místo a datum konání)

 

                                                                         Jmenný seznam startujícíchčlenů družstva

Příjmení a jméno závodníka

 

Datum

narození

Věk ke dni konání        soutěže

Vlastnoruční podpis zákoného zástupce

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

1.)  Výše uvedení soutěžící prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem platné Směrnice hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy, ve znění pozdějších   dodatků, a platných Pravidel Velké ceny okresu Vyškov v požárním útoku, jsou zdravotně způsobilí k účasti na soutěži a splňují všechny podmínky stanovené shora uvedenými pravidly.

 2.)  Výše uvedení soutěžící prohlašují, že se soutěže účastní s vlastním materiálem a na vlastní nebezpečí.

 3.)  Bez řádně a čitelně vyplněné a odevzdané přihlášky nebude družstvo připuštěno k soutěži.

 4.)  Za závodníka mladšího 18-ti let podepíše tuto přihlášku jeho zákonný zástupce (uvede i své jméno a příjmení). Pokud souhlas s účastí závodníka na dané                  soutěži tvoří samostatný dokument, postačí na této přihlášce podpis závodníka

Vedoucí družstva

Jméno a příjmení

Trvalé bydliště

Telefoní kontakt

Podpis

Podpisem tohoto dokumentu je udělován souhlas se shromažďováním a případným zpracováním v něm uvedených osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a prováděcích zákonů ČR. Shromažďovatel a zpracovatel osobních údajů: OSH Vyškov  VCOV